Kaisa Qayamat Khaiz Ye Manzar Zainab Ne Dekha

  • Kaisa Qayamat Khaiz Ye Manzar Zainab Ne Dekha (Version 1)   
       Download Mp3   Size 4712 KB
  • Kaisa Qayamat Khaiz Ye Manzar Zainab Ne Dekha (Version 2)   
       Download Mp3   Size 12839 KB